Informace o zpracování osobních údajů

poskytovaná v souladu s článkem 13 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Nařízení).

 

Správce osobních údajů

Národní muzeum, se sídlem Václavské náměstí 68, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 00023273,
DIČ: CZ00023272

 

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů

Telefonní číslo: +420 770 156 234. E-mail: gdpr@nm.cz. Web: www.nm.cz/gdpr

 

Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů

Národní muzeum bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rámci rezervačního systému Národního muzea, k vytvoření rezervace a jako podklad pro vystavení faktury, a to na právním základě nezbytnosti zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy.

 

Osobní údaje, které budou zpracovávány

 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům mají oprávnění zaměstnanci Národního muzea z důvodu správy rezervačního systému NM. Národní muzeum z důvodu správy a aktualizace softwaru může poskytnout přístup ke zpracovávaným osobním údajům firmě Net Servis s.r.o., se sídlem Thákurova 676/3, 160 00 Praha, IČ: 25759116, která je poskytovatelem rezervačního systému rezervace.nm.cz, na základě platné smlouvy. Od 1. 9. 2018 mohou být osobní údaje, rovněž z důvodu správy a aktualizace softwaru, zpracovávány firmou Perfect System, se sídlem Radlická 3301/68, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČ: 26480981, která bude poskytovatelem softwaru Colosseum. Dále může Národní muzeum poskytnout přístup firmě Jiří Maroušek, se sídlem Dobrovského 1482/29 Holešovice, 170 00, Praha 7 IČ: 64764419, která je na základě platné smlouvy provozovatelem pokladen Národního muzea.

Národní muzeum nebude zpracovávané osobní údaje předávat další třetí osobě, do třetí země nebo mezinárodním organizacím, ani je nepoužije pro jiné zde neuvedené účely.

 

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu 10 let.

 

Práva subjektu údajů a automatizované rozhodování

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci.

Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, budete-li mít za to, že Národní muzeum při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.